koty do adopcji,adopcja kota, kot szuka domu, oddam kota
Region: Rasa:
DODAJ OGŁOSZENIE »
Adopcja kota: dodaj ogłoszenie oddam kota - koty do adopcji!

Regulamin

§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu adopcjakota.pl, którego funkcją jest prezentacja ogłoszeń o kotach przeznaczonych do adopcji.

§ 2
1. Użytkownikami adopcjakota.pl mogą być osoby fizyczne i prawne, zarówno polskie jak i zagraniczne.
2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.
3. Każdy użytkownik korzysta z adopcjakota.pl na własną odpowiedzialność.
4. adopcjakota.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez użytkownika wskutek przechowywania plików w serwisie, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez narzekalnia.pl lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie. W szczególności, adopcjakota.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez użytkowników ogłoszeń i ich zgodność ze stanem faktycznym.

§ 3
Przez korzystanie z serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez adopcjakota.pl w zakresie niezbędnym do funkcjonowania serwisu. Na uzasadniony wniosek osoby, której dobra osobiste zostały naruszone wpisem w serwisie Administrator MOŻE udostępnić dane nie będące danymi osobowymi, które umożliwiałyby udowodnienie faktu naruszenia.

§ 4
2. Przez korzystanie z serwisu użytkownik zobowiązuje się do:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu,
2) przestrzegania zasad prawa polskiego,
3) poszanowania praw innych użytkowników internetu i adopcjakota.pl

§ 5
1. adopcjakota.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw użytkowników przez osoby trzecie.
2. adopcjakota.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

§ 6
1. Operator serwisu może odmówić publikacji treści, bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn treści, które:
   1)są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, zawierają pornografię, nawołują do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,
  2) naruszają prawa osób trzecich,
  3) powstały z naruszeniem prawa,
  4) mają znikomą lub żadną wartość merytoryczną, lub są niezgodne z profilem serwisu
2. Operator nie jest zobowiązany do poinformowania użytkownika o odmowie publikacji plików, zawieszenia bądź usunięcia z serwera konta Uczesnika.
3. Od decyzji o odmowie publikacji treści bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia konta użytkownika odwołanie nie przysługuje.

§ 7
1. adopcjakota.pl zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie adopcjakota.pl powiadomi Uczestników.
2. Odmowa wyrażenia zgody na korzystanie z serwisu na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta.

§ 8
Przez korzystanie z adopcjakota.pl użytkownik akceptuje warunki określone regulaminem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: info@adopcjakota.pl

 

 
© 2008 svarte.pl